Current time: 08-13-2020, 10:08 PM Hello There, Guest! (LoginRegister)


Post Reply 
How To upgrade Debian Etch do Lenny z ISPCP
Author Message
Alex Joe Offline
Junior Member
*

Posts: 72
Joined: Oct 2007
Reputation: 0
Post: #1
How To upgrade Debian Etch do Lenny z ISPCP
Trochę powalczyłem w tym temacie więc podzielę się ze społecznością, mam nadzieję, że komuś się przyda.

A więc zaczynamy!

O kopiach bezpieczeństwa chyba nie muszę wspominać Smile (walczyłem z błędami w jedną nockę - nie wyszło, szybki powrót do poprzedniej wersji, upgrade dopiero w 100% za drugim razem jak znalazłem rozwiązania do wszystkich błędów, czas gdzieś 4 godziny do przywrócenia pełnej funkcjonalności)

1. najpierw pobierz i zainstaluj wszystkie możliwe poprawki do obecnego systemu (etch) - warunek w źródłach masz wpisy etch a nie stable (bo stable to już lenny a etch old-stable)

Quote:deb http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

deb http://volatile.debian.org/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free

deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free

Code:
apt-get update && apt-get upgrade

2. zmieniamy w źródłach apta wpisy z etch na lenny

Code:
vim /etc/apt/sources.list

Quote:deb http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

3. pobieramy nowe informacje o źródłach lenny

Code:
apt-get update

4. instalujemy nowe wersje dpkg i apta, bo wersje z Etch nie poradzą sobie z upgrad'em na lenny

Code:
apt-get install dpkg apt

5. robimy mały krok - minimalny upgrade systemu - po co się śpieszyć, na tym etapie już wyjdą nam ewentualne błędy, którym musimy stawić czoło.

Code:
apt-get upgrade

I tu zaczyna się balanga. Bądźcie od tego momentu bardzo czujni i rozważni. Podczas upgrad'u poszczególnych usług, gdzie będzie następowała wymiana plików konfiguracyjnych zastanówcie się dwa razy jaką wersję konfiga wybrać - czy nadpisać starą, czy też zostawić i podopisywać potem zmiany wynikające z różnic między wersjami systemu. Oczywiście po całym procesie będziecie mieli obie wersje plików, ponieważ dpgk zostawia nadpisywane pliki 'old' w nazwie albo, jeśli zdecydujecie się nie nadpisywać to zostawia plik konfiguracyjny proponowany przez deweloperów z 'new' w nazwie. Kwestia więc wyboru, gdzie będzie mniej klepania Smile

6. Po wstępnym upgrad'dzie robimy pełny upgrade:

Code:
apt-get dist-upgrade

7. Po zakończeniu
Code:
reboot
- chyba, że mieliście postgresql, to przeczytajcie niżej i reboot zróbcie dopiero po upgrade postgresql.

8. Błędy i jak sobie z nimi poradziłem.

Error 500 na stronach i błędy na stronie logowania ISPCP
Po restarcie Apache wyrzuca błąd
Quote:Warning: SuexecUserGroup directive requires SUEXEC wrapper.

i to kilkanaście razy.

rozwiązanie: reinstalowałem suexec i restart Apache

Code:
apt-get install apache2-suexec
/etc/init.d/apache2 restart

Jeśli mieliście postgresql to pewnie wersję 7.4 (ostatnia w oficjalnych źródłach Debiana Etch) - w Lenny, co zresztą wyświetli Wam wcześniej instalator przy upgrade systemu, wersja ta nie jest wspierana i zamieniona na 8.3

Kasujemy ustawienia nowej wersji (na dzień dzisiejszy 8.3)

Code:
pg_dropcluster --stop 8.3 main

Upgrade ustawień starej wersji:

Code:
pg_upgradecluster 7.4 main

Restart postgresql, sprawdzamy czy działa i możemy skasować ustawienia starej wersji:

Code:
pg_dropcluster --stop 7.4 main

i całego starego postgresql

Code:
apt-get remove postgresql-7.4

oraz starego klienta:

Code:
apt-get remove postgresql-client-7.4

i teraz
Code:
reboot

Jeśli wcześniej robiliście zmianę fastcgi na fcgid lub odwrotnie, to nie zapomnijcie wyłączyć jednego z tych modułów, ponieważ przy upgrade zostają włączone oba moduły Apache.

Na szczęście więcej problemów nie było, a z pracy nowej platformy jestem zadowolony. Smile

Jeśli mieliście jakieś - piszcie na forum, nie na PW i nie na maila - niech inni też z tego skorzystają!

Pozdrawiam z nowej platformy Debian Lenny Smile
(This post was last modified: 03-09-2009 10:39 PM by Alex Joe.)
02-28-2009 05:51 AM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
antonijakubiak Offline


Posts: 1
Joined: Mar 2009
Reputation: 0
Post: #2
RE: How To upgrade Debian Etch do Lenny z ISPCP
Dziękuję - przydało się - serwer wstał a bałem się bo to VPS w Niemczech...
03-07-2009 07:59 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Alex Joe Offline
Junior Member
*

Posts: 72
Joined: Oct 2007
Reputation: 0
Post: #3
English version How To upgrade Debian Etch to Lenny with ISPCP
Quote:Hello Alex,

could you please translate your HowTo in englisch for the rest of the ispCP community?

would be very helpful.. Smile

greetings
xister

That's it (sorry, my English is very poor):

A bit in this topic so I fought I will share with the community, I hope that he will be useful to somebody.

And so we are starting!

About backups I don't think so I must recall Smile (I fought with mistakes in one night - didn't leave, fast return to the previous version, upgrade only in 100 % the second time round how I found a solution to everyone to mistakes, time somewhere 4 hours to the functionality full of the reinstatement)

1. at first charge and install all possible alterations to the current system (etch) - in sources you have the condition entries etch rather than stable (because stable it already lenny and etch old-stable)

Quote:deb http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

deb http://volatile.debian.org/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free

deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free

Code:
apt-get update && apt-get upgrade

2. we are changing in sources apta entries around etch to lenny

Code:
vim /etc/apt/sources.list

Quote:deb http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.man.poznan.pl/pub/linux/debian/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

3. we are taking new informations about sources Lenny

Code:
apt-get update

4. we are installing dpkg and apt latest versions, because versions from Etch won't advise themselves around upgrade to Lenny

Code:
apt-get install dpkg apt

5. we are doing the small pace - minimal upgrade of the system - for every to be in a hurry, at this stage for us possible mistakes to which we must face up will already work.

Code:
apt-get upgrade

And here a party is beginning. Be from this moment very vigilant and prudent. During upgrade of individual services, where the exchange of configuration files will be taking place think twice what version configs to choose - whether to overwrite old, whether also to leave and write then changes resulting from differences between versions of system. Of course after the whole process you will have both versions of files, since dpgk is leaving overwrite files 'old' in the name or, if you decide not to overwrite he is leaving the configuration file proposed by developers around 'new' in the name. Issue so of choice, where less hammering will be Smile

6. After the preliminary upgrade we are doing the full upgrade :

Code:
apt-get dist-upgrade

7. After the ending
Code:
reboot
- unless you had postgresql, then read this post to end and reboot doing after the upgrading postgresql.

8. Mistakes and how with them I advised myself .

Error 500 on pages and errors on logging pages ISPCP
After restart Apache error
Quote:Warning: SuexecUserGroup directive requires SUEXEC wrapper.

and what's more a dozen or so times .

solution: reinstall suexec and restart Apache

Code:
apt-get install apache2-suexec
/etc/init.d/apache2 restart

If you had postgresql it most probably 7.4 version (last in official sources of Etch Debian) - into Lenny what as a matter of fact for you earlier the fitter will show at upgrade of the system, this version isn't backed up and exchanged for 8.3

We are erasing placing the latest version (as of today 8.3)

Code:
pg_dropcluster --stop 8.3 main

Upgrade configs of the old version:

Code:
pg_upgradecluster 7.4 main

Restart postgresql, we are checking whether he is acting and we can delete of placing the old version:

Code:
pg_dropcluster --stop 7.4 main

and all of the old version postgresql

Code:
apt-get remove postgresql-7.4

and the old client:

Code:
apt-get remove postgresql-client-7.4

and now
Code:
reboot

If earlier you did the change fastcgi on fcgid or inversely, don't forget to exclude it of one of these modules, since at upgrade both included modules are staying Apache.

Fortunately more problems weren't, and from the functioning of the new lorry I am satisfied. Smile

If you had some problems - write on the forum, not on PW and not to the mail - let other will also use it!

I am greeting from the new platform Debian Lenny Smile

Best regards from Poland,

Alex Joe
(This post was last modified: 04-29-2009 04:08 PM by Alex Joe.)
04-29-2009 04:06 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)